Mormor Stranden - Øresund - Havnen - Lodstårnet
Drop Down Menu

Kommunalvalget 2005 er overstået. Indrømmet. Det blev et katastrofevalg både personligt og for Venstre i Dragør. Hvorfor det gik så galt er nok svært at finde ud af, men en af faktorerne er helt sikkert de interne problemer vi har haft i vælgerforeningen. Ud over dette har de Konservative sikkert også taget en del stemmer, da de har haft en borgmestereffekt til deres fordel. Med kun 57 personlige stemmer må det siges at være skuffende, men til dem som har stemt på mig, vil jeg gerne sige mange tak for tilliden.

Det kommer dog ikke til at ændre på min lyst til at fortsætte i det politiske liv. Hvis vores medlemmer fortsat ønsker mig som formand for Venstre i Dragør, ja, så fortsætter jeg gerne. I den nye valgperiode bliver det svært med kun ét mandat at få indflydelse, derfor er det vigtigt at vi i de kommende 4 år markerer os stærkt, med vores synspunkter. Du kan se valgets reslutat ved at klikke her.


På Venstres opstillingsmøde den 13. april 2005 blev jeg valgt som nummer 1 til opstillingslisten, efter borgmesterkandidaten.

Jeg har altid prioriteret idrætslivet i Dragør højt. Den bedste socialpolitik er en god idrætspolitik. Det er derfor vigtigt, at Dragør Kommune kan tilbyde tidssvarende forhold for idrætten og fritidslivet i Dragør. Især er det vigtigt, at få ungdommen interesseret og aktiveret i idrætslivet. En ny svømmehal er derfor bydende nødvendig. Alternativet er ikke acceptabelt. Selve Hollænderhallen trænger også til en renovering, og området omkring hallen skal løbende udbygges og forbedres. Jeg ønsker også så meget idræt som mulig skal samles omkring Hollænderhallen, således at grundlaget for et velfungerende område altid vil være til stede.

Daginstitutionsområdet har gennem de seneste år haft mange besparelser, som desværre var nødvendige pga. kommunens økonomi. For mig har besparelserne nået et punkt, hvor yderligere forringelser ikke er acceptabelt. Derfor vil jeg arbejde for, at friholde daginstitutionsområdet for forringelser i den nye valgperiode.

Dragør har altid haft en tendens til at have nok i sig selv. Dette kom sidst til udtryk ved folkeafstemningen i forbindelse med den nye kommunalstruktur, om hvorvidt Dragør skulle forblive en selvstændig kommune eller ej. Selvom de fleste nok inderst inde ved, at det rent økonomisk vil være til Dragørs fordel, at blive sammenlagt med Tårnby, valgte en klart flertal ønsket om at forblive selvstændige. Hvis Dragør skal overleve som selvstændig kommune i den nye kommunalstruktur, er det derfor meget vigtigt, at vi ikke isolerer os.

Det er min og Venstres vision at Dragør kommune skal være i trit med udviklingen i Hovedstadsområdet. Det vil sige, at kommunen skal deltage mere aktivt i udviklingen af Ørestadsregionen med hensyn til erhverv, turisme og boliger. Dette skal ske i sammenarbejde med såvel det private og offentlige arbejdsmarked, hvilket skal skabe grundlaget for en økonomisk velfungerende kommune med attraktive tilbud til borgerne på bl.a. fritids-, pasnings-, skole- og ældreområdet.

Et af de områder der har været diskuteret meget er havneområdet. For at skaffe det nødvendige økonomiske grundlag til en udvikling og forskønnelse af havneområdet, kan salg af en mindre del af havneområdet skaffe dette grundlag. Da Venstre i Dragør ikke går ind for boliger på havneområdet, vil mit forslag være at forsøge at sælge en del af området til erhverv. Dette skal som sagt bidrage til en videreudvikling af erhvervs- og fritidsområderne, som tilsammen i harmoni skal gøre havneområdet attraktivt at færdes i, uanset om man bor i Dragør, arbejder der, nyder sin fritid eller bare er på besøg.

Dragørs økonomi har gennem mange år været meget anstrengt med løbende optagelser af lån, både til financering af anlægsudgifter, men desværre også til driftsudgifterne. Dette forhold skal stoppes, hvilket betyder, at det fortsat vil være nødvendigt med en stram økonomisk politik. Skattelettelser kan jeg derfor ikke love.

Grundlaget for at kunne gennemføre de områder jeg prioriterer højt samt kunne opretholde en generel velfungerede kommune, er og bliver en sund og uafhængig økonomi.

Som det fremgår af ovenstående har jeg mange års erfaring i det politiske arbejde, både lokalt og landspolitisk, og kan derfor umiddelbar gå ind i det kommunalpolitiske arbejde, såfremt jeg bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen. Jeg beder dig derfor om at stemme personligt på mig ved Kommunalvalget den 15. november 2005.

Har du noget på hjertet er du velkommen til at kontakte mig på min e-mail pf.olesen@webspeed.dk (benyt venligst kopy/paste)


VENSTRES VALGPROGRAM

ØKONOMI
Dragørs økonomi har gennem mange år været meget anstrengt. Gælden er vokset til et godt stykke over de 200 millioner kroner, og de fremtidige budgetter indeholder yderligere låneoptagelser.

Desuden er indtægterne ikke tilstrækkelige til at dække driftsudgifterne. I alt to forhold der unægtelig gør det svært at få kommunes økonomi på rette fod. Heldigvis er kassebeholdningen blevet stabiliseret med en forholdsvis solid beholdning.

Nedbringelse af gælden har høj prioritet, men for at gøre dette må der nye initiativer til. Der skal kigges mere kritisk på de driftsopgaver kommunen udfører. Gøres de effektivt nok?

Kan der skaffes ekstraindtægter ved yderligere salg af kommunale arealer?

Venstre er af den opfattelse at der er muligheder for yderligere effektivisering samt salg af kommunale arealer.

Med den økonomiske situation Dragør befinder sig i, finder Venstre det ikke muligt at nedsætte skatten i den kommende valgperiode.

BØRNE- OG UNGDOMSOMRÅDET
Daginstitutionsområdet har gennem mange år haft forringelser i form af bl.a. merindskrivelser og personalebesparelser. Besparelser der desværre var nødvendige. Venstre mener at grænsen er nået for yderligere forringelser og Venstre ønsker derfor at friholde daginstitutionsområdet for kvalitetsforringelser.

Dette betyder også at såfremt der kommer flere børn, må området udbygges, så kvaliteten på området ikke forringes samt at pasningsgarantien sikres. Venstre foretrækker integrerede institutioner.

Venstre håber og ser positivt på at finde økonomiske midler til at bygge en klub på nord samt skaffe egnede lokaler til en ungdomsskole.

Venstre ønsker også at styrke indsatsen på SSP området. Dragør har problemer med euforiserende stoffer som synes at florerer frit i ungdomsmiljøet. Her må der ikke spares yderligere og der skal sættes yderligere kræfter ind for at forhindre udbredelsen af disse stoffer. Både kommunen, de unge og deres forældre skal medvirke.

SKOLER
Vedligeholdelsen af vore skoler skal fortsættes, så de bliver tidssvarende.

Venstre ønsker også at sætte fokus på sundheden i vore skoler. Alt for mange børn har problemer med overvægt og dårlig fysik. Dette skal gøres gennem en målrettet indsat over for lærer og elever gennem information og tilbud om bedre muligheder for sund mad i skoletiden.

Der skal fokuseres på et bedre miljø, hvori rygeforbud indgår.

ÆLDREOMRÅDET
Vi ønsker at, vore ældre skal have tryghed i alderdommen. Der bliver flere ældre i årene fremover og dermed sikkert brug for flere plejehjemspladser, hvilket Venstre vil garantere. Alle ældre og handicappede skal have den bedst mulige pleje og omsorg.

Venstre går ind for en mere fleksibel madordning for ældre. Ud over den nuværende udbringning af mad, skal det være muligt at benytte spisekuponer til de forskellige spisesteder i kommunen.

BOLIGER
Hvis man ser på Dragørs byområder gennem de sidste 50 år, vil man se en udvidelse af byområderne. Det kaldes boligudvikling. Generelt bliver vi flere mennesker i verden, i Europa, i Danmark, i Ørestadsregionen, og i hovedstadsområdet.

Hvis Dragør ikke er med i den udvikling og kun ønsker status quo, vil det være det samme som at melde sig ud af den udvikling der sker omkring os. Det har Dragør ikke råd til.

Derfor er det bl.a. vigtig fortsat at udvide boligmassen, hvor det er muligt, med respekt for Dragørs særlige egenskaber. Denne boligmasse skal også tilgodese ældreegnede og ungdomsboliger.

Erhvervs- og fritidsområderne på havneområdet i Dragør skal fortsat videreudvikles. Havnearealet skal bringes til at udgøre et harmonisk hele, som er attraktivt at færdes og opholde sig i, uanset om man bor i Dragør, nyder sin fritid eller bare er på besøg. Venstre ønsker ikke boliger på havneområdet.

SPORT, FRITID OG KULTUR
Til den bedste socialpolitik hører der en god idrætspolitik. Derfor skal Dragørs borgere kunne tilbydes bedre forhold omkring Hollænderhallen til at udføre de sportslige aktiviteter de ønsker i deres fritid.

Venstre ønsker at samle så meget idræt som mulig ved Hollænderhalsområdet, således at grundlaget for attraktive forhold sikres. Faciliteterne skal være i orden, hvorfor opførelse af en ny svømmehal og stikhal har høj prioritet for Venstre.

TURISME OG ERHVERV
DDragør er attraktiv for turister fra alverdens lande. Det er derfor vigtigt, at området omkring Havnen, Den Gamle By og Kongevejen til enhver tid fremstår indbydende for vore gæster. Venstre vil støtte en tiltrængt renovering af Kongevejen.

Venstre ønsker fortsat turistkontor - gerne med længere åbningstider. Det er også vigtigt, at vore museer fortsat har økonomi til forskelligartede udstillinger og aktiviteter til gavn for egne borgere og turister.

Erhvervslivet og iværksættere skal have optimale forhold, således at Dragørs erhverv udvikles og udvides. Sikring af hurtig byggesagsbehandling hos kommunen skal bl.a. tilskynde dette.

Opdateret d. 20.9.2023